REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ECOREN dostępny pod adresem internetowym http://www.ecoren.com.pl prowadzony jest przez ECOREN sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760096, NIP: 5842779498, REGON: 381907897, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Spółka reprezentowana jest przez Pana Damiana Kostuch - Prezesa Zarządu.

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu.

 

§ 2 Definicje

1. Konsument - Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - ECOREN sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760096, NIP: 5842779498, REGON: 381907897, reprezentowana przez Pana Damiana Kostuch - Prezesa Zarządu.

3. Klient - Każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu, w tym również podmiot przeglądający asortyment sklepu.

4. Przedsiębiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym http://www.ecoren.com.pl.

6. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7. Regulamin - Niniejszy regulamin sklepu.

8. Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta bezpośrednio zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, które jest składane za pomocą formularza zamówienia.

9. Konto - Konto Klienta w sklepie, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

10. Formularz rejestracji - Formularz dostępny w sklepie, który umożliwia utworzenie konta.

11. Formularz zamówienia - Interaktywny formularz dostępny w sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka.

12. Koszyk – Element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

13. Produkt - Dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca jednocześnie przedmiotem umowy sprzedaży.

14. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się również umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt

1. Adres Sprzedawcy:

ECOREN sp. z o.o.

ul. Kartuska 340

80-125 Gdańsk

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ecoren.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy:  507-000-092

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 98194010763197351100000000

5. Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z serwisu, w szczególności do przeglądania asortymentu sklepu i do składania zamówień na poszczególne produkty niezbędne jest:

1) Urządzenie z dostępem do sieci Internet, które jest wyposażone w przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox). Sprzedawca nie zaleca korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer ze względu na możliwe problemy techniczne związane z wyświetlaniem treści występujących na stronie internetowej sklepu.

2) Uruchomienie funkcji obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

3) Zainstalowanie programu Adobe FlashPlayer. Sprzedawca zaznacza przy tym, iż niektóre przeglądarki internetowe (np. Google Chrome) są automatycznie wyposażone w powyższą aplikację.

 

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia serwisu spowodowane m.in.:

1) Siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, obiektywnie nieprzewidywalne w normalnym toku rzeczy, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które jest niemożliwe do pokonania, w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy sprzedaży w całości lub części

2) Niedozwolonym działaniem osób trzecich.

3) Niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga posiadania konta. Składanie zamówień możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu, albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

3. Ceny podane w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty składa się z ceny za produkt oraz z kosztu dostawy.

 

§ 6 Zakładanie konta

1. W celu założenia konta w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji poprzez podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego.

2. Założenie konta w sklepie jest w pełni darmowe.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mailowego i hasła ustanowionego w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat i konsekwencji, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 regulaminu.

 

§ 7 Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy:

1) Zalogować się do sklepu bądź skorzystać z możliwości złożenia zamówienie bez rejestracji.

2) Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. W opcji „Dodaj do koszyka” Klient może dokonać zmian wśród produktów wprowadzonych do zamówienia.

3) W celu złożenia zamówienia w lewym dolnym rogu należy kliknąć na ikonę „koszyka”. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, należy zaznaczyć opcję „Zamów jako gość”, a następnie wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy. Jednocześnie należy oznaczyć sposób dostawy i płatności. Pozycje w formularzu zamówienia oznaczone „gwiazdką” są obowiązkowe do uzupełnienia.

4) W celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”.

5) W zależności od sposobu płatności zamówienie należy opłacić w określonym terminie (§ 9 regulaminu)

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

1) Kurier drobnicowy (Do 30 kg)

2) Dostawa do uzgodnienia( Zależna od wymiarów i wagi)

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność Pro-forma.

2) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3) Płatność elektroniczna na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia przy użyciu formularza zamówienia oraz po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę zwrotnego potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1) Płatności przelewem lub płatności elektronicznej - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, albowiem w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku, jeżeli Klient wybrał inny sposób dostawy niż odbiór osobisty i za pobraniem, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę po jego opłacaniu, w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu).

5. W przypadku składania zamówienia na produkty o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku składania zamówienia na produkty o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu przez Sprzedawcę całego zamówienia, Sprzedawca uzgodni wówczas z Klientem warunki dostawcy.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bądź płatności elektronicznej - od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu w terminie wskazanym w opisie produktu, natomiast o gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta.

8. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy produktu, w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe wskazywany jest Klientowi w momencie składania zamówienia, chyba że nie jest możliwe w momencie składania zamówienia wyliczenie tych kosztów. W powyższej sytuacji Sprzedawca w wiadomości e-mail skierowanej do Konsumenta przedstawi mu prawidłowe rozliczenie kosztów dostawy, natomiast w przypadku braku zgody Konsumenta – Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania złożonego przez Klienta zamówienia.

10. Ceny podawane na stronach sklepu mogą ulec zmianie poprzez udzielenie Klientowi rabatu bądź poprzez zmianę cen producentów. W wyżej wymienionych przypadkach, przed wysłaniem produktów, Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź e-mailowo o zmianie ceny, natomiast w przypadku niezaakceptowania nowej ceny przez Klienta, zamówienie na dany produkt może zostać anulowane.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się ofercie sklepu w dowolnym momencie m.in. w momencie wprowadzania nowych towarów czy prowadzenia akcji promocyjnych na wybrane produkty.

12. Sprzedawca zaznacza, iż w przypadku opóźnień wynikających z winy podmiotów trzecich przy pomocy których Sprzedawca realizuje dostawy produktów, terminy dostaw mogą ulec przedłużeniu. O wystąpieniu powyższej okoliczności Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta.

13. Klient odbierający towar ma obowiązek sprawdzenia czy produkt nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku, gdy dostarczony produkt zawiera znamiona uszkodzeń bądź nie został dostarczony w całości, Klient zobowiązany jest do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym oraz do złożenia czytelnego podpisu. Czytelny podpis składa również pracownik firmy kurierskiej, który dany produkt dostarczył. W przypadku niedokonania powyższych czynności Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieuznania roszczenia reklamacyjnego Klienta.

14. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu Konsumentowi.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub też w częściach, termin wskazany w ust. 1 stosuje się odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta ww. oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

5. Oświadczenie winno być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej bądź drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

1) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

2) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia, niż zwykły sposób dostarczenia produktu oferowany przez Sprzedawcę.

3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

5) Konsument powinien niezwłocznie odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym także koszty zwrotu, jeżeli produkt nie może zostać odesłany w zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.

7) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w inny sposób, aniżeli było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8) W przypadku, gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie oferowanym przez Sprzedawcę, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu będzie się znajdować w opisie produktu w sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, w szczególności, kiedy nie można jej zwrócić po otwarciu opakowania ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został uprzednio poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,

4) W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli.

5) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie produkty nowe, tj. wyprodukowane nie później niż w terminie roku od daty złożenia zamówienia.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zaleca, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz stosowne żądanie Klienta w związku z zaistniałą wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie. W przypadku, jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni, natomiast jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu

8. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja producenta, informacje o niej zostaną przedstawione przez Sprzedawcę drogą e-mailową.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wskazuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać m.in. w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów czy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

§ 13 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu mogą być:

1) W przypadku Klienta, który wybrał opcję dostawy przesyłką kurierską bądź tradycyjną - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2) W przypadku Klienta, który opłacił zamówienie płatnością elektroniczną lub przelewem - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14 Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ECOREN sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760096, NIP: 5842779498, REGON: 381907897, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, reprezentowaną przez: Damiana Kostuch - Prezesa Zarządu

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Sprzedawca opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Sprzedawca kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, m.in. ustawą o ochronie danych osobowych czy ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach w następujący sposób:

1) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2) Poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Klientów.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 regulaminu.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich modyfikacji, jak również prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania swoich danych przez Sprzedawcę w dowolnym momencie.

10. Sprzedawca zastrzega prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój niniejszego serwisu internetowego sklepu. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informować Klienta w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ECOREN sp. z o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Sprzedawca radzi się zapoznać.

12. Wszelkie pozostałe informacje można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą na adresy podane w zakładce „Kontakt”.

 

§ 15 Polityka plików cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej http://www.ecoren.com.pl.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) Dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji użytkownika serwisu, w tym do optymalizacji korzystania z usług sklepu. Pliki te, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwi późniejsze ulepszanie jej struktury i zawartości.

3) Utrzymanie sesji użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach serwisu sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:[MS3] 

1) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.

2) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach korzystania z usług sklepu.

3) „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu.

4) „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5) „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz jego partnerów.

 

§16 Własność intelektualna

1. Sprzedawca zabrania bez jego pisemnej zgody wykorzystywać jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn m.in.: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji (np. w przypadku braku bądź wycofania produktu), natomiast o powyższej sytuacji Klient bez zbędnej zwłoki zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

6. Oferty cenowe zawarte na stronach internetowych sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, albowiem cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen w ofertach producentów oferujących poszczególne produkty. O każdej tego typu zmianie Klient zostanie poinformowany przed wysyłką zamówionego produktu. W przypadku niezaakceptowania nowej ceny przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje możliwość anulowania realizacji zamówienia.

7. W przypadku udzielenia gwarancji przez producenta danego produktu, uprawnienia z powyższego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku, kiedy z produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonuje wyłącznie sieć autoryzowanych serwisów.

8. Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia produktów, loga i nazwy producentów znajdujące się na stronach sklepu należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

9. Klient oświadcza, iż wypełniając formularz zamówienia, zapoznał się z niniejszym regulaminem, a tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

1) Darmowego wzoru udostępnionego pod adresem internetowym: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-regulamin-sklepu-internetowego-wzor-z-omowieniem

2) Polityki plików cookies udostępnionej na stronie internetowej https://www.wszystkoociasteczkach.pl. Wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 

 

 

REGULAMIN OPUBLIKOWANO W DNIU 1 LISTOPADA 2019 R.

 

 

AKTUALIZACJE REGULAMINU:

1.  -----


Utwórz nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło